Prudentieel Toezicht Bij Vermogensbeheer

Prudentieel Toezicht

Bij DNB draait alles om financiële stabiliteit. Financiële stabiliteit is echter geen vanzelfsprekendheid maar een kwestie van zorgvuldig beleid. DNB waakt over financiële stabiliteit door zich te richten drie hoofdtaken. Een van deze taken is het bewaken van de soliditeit van financiële ondernemingen. Dit is de kern van het prudentieel (vroeger bedrijfseconomisch) toezicht. AMDK Vermogensbeheer is een financiële onderneming en valt daarmee onder dit toezicht.
Voordat AMDK Vermogensbeheer van DNB toestemming heeft gekregen voor uitoefening van haar activiteiten, heeft zij bij DNB onder andere een compleet business plan moeten aanleveren.

Het prudentieel toezicht wordt door DNB uitgeoefend aan de hand van de Basel richtlijnen. (onder meer te vinden op www.bis.org) Deze richtlijnen zijn door de Europese Commissie vertaald in de Capital Requirement Directive (CRD), die op zijn beurt door het Ministerie van Financiën is verwerkt in de Wft).

De Basel richtlijnen steunen op 3 pijlers:

Pijler 1
Pijler 2
Pijler 3

Pijler 1: de eenvoudige te meten risico’s

Deze pijler komt het dichtst bij het traditionele bedrijfseconomische toezicht van DNB. Financiële ondernemingen horen eens per kwartaal een balans en een winst- en verliesrekening aan DNB te rapporteren. Uit deze kwartaalgegevens moet blijken dat de onderneming op het rapportagemoment voldeed aan de minimale eisen die DNB heeft gesteld. De eisen hebben onder meer betrekking op de minimum omvang van het eigen vermogen, de verhouding tussen jaarlijkse kosten en het eigen vermogen, en de verhouding tussen eenvoudig meetbare risico’s, zoals kredietrisico, en het eigen vermogen.

AMDK Vermogensbeheer heeft haar financiële administratie zo ingericht dat wij ook tussentijds kunnen zien, dat wij blijven voldoen aan de voorwaarden van DNB. Door de wijze van inrichting is AMDK Vermogensbeheer in staat vroegtijdig bij te sturen in geval van ongewenste ontwikkelingen.

Een keer per jaar dienen de cijfers van AMDK Vermogensbeheer te worden getoetst door een geregistreerde accountantsorganisatie. Deze jaarcijfers en de bijbehorende accountantsverklaring moet AMDK Vermogensbeheer aan DNB sturen.
Pijler 2: de moeilijker te meten risico’s

Naast eenvoudig te meten risico’s zijn er ook risico’s die zich minder eenvoudig laten meten. Zo’n risico is voor AMDK Vermogensbeheer bijvoorbeeld de kans op een typefout bij het verstrekken van een opdracht. In plaats van 100 aandelen Koninklijke Olie worden er 1000 aandelen verkocht uit de portefeuille van een klant. Hoe vaak komt dit voor en wat is dan de omvang van de schade? Bij grote organisaties werkt de wet van de grote getallen; bij AMDK Vermogensbeheer niet.

Al deze moeilijker meetbare risico’s moet AMDK Vermogensbeheer kunnen opsommen. Vervolgens moet zij aangeven hoe de kans wordt beperkt dat deze risico’s kunnen optreden. Als de risico’s dan toch optreden moet duidelijk zijn hoe de effecten daarvan zo snel mogelijk worden opgevangen, waardoor de (financiële) schade voor AMDK Vermogensbeheer beperkt blijft.

Wat doen wij – bijvoorbeeld – als er brand uitbreekt in ons kantoor. Natuurlijk is de inboedel verzekerd, maar waar is onze administratie, alle gegevens van de klanten, en hoe zijn wij bereikbaar? De gevolgen van dit risico hebben wij sterk beperkt doordat onze financiële administratie volledig elektronisch is. Al onze elektronische bestanden staan extern in een afgeschermde omgeving, waardoor we vanaf elke plek en op elk moment met een internetaansluiting bij onze bestanden kunnen. De telefonische bereikbaarheid van de vaste lijn is dan ook gegarandeerd, omdat wij VoIP bellen. Daarnaast heeft onze externe administrateur een overzicht tot en met het einde van de afgelopen maand. Onze belangrijkste klantgegevens zijn ook beschikbaar bij Theodoor Gilissen en de mandaten worden elektronisch bewaard.

Iets vergelijkbaars hebben we voor alle moeilijker meetbare risico’s gedaan. Hierbij hebben we kunnen steunen op adviezen van de Vereniging voor Vermogensbeheerders en Commissionairs. Dit in kaart brengen van deze risico’s, het met goede procedures beperken van de kans dat ze optreden en het voorzien in maatregelen om eventuele schade te beperken, wordt Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) genoemd. Immers, uiteindelijk moet het eigen vermogen van AMDK Vermogensbeheer voldoende zijn om al die resterende stroppen en stropjes op te kunnen vangen. Dit laat overigens onverlet dat dergelijke stroppen geen enkele invloed hebben op het door AMDK in uw opdracht beheerde vermogen. Uw vermogen wordt namelijk volledig afgescheiden van AMDK door TGS veilig bewaard.

Op basis van deze genoemde ICAAP zal DNB ons aan de tand voelen om te kijken of wij echt alle risico’s in kaart hebben gebracht, of we echt alle passende voorzorgsmaatregelen hebben genomen en of we echt voldoende eigen vermogen hebben om de stroppen en stropjes op te vangen. Wanneer DNB daar niet afdoende van overtuigd is, kan zij aan AMDK Vermogensbeheer verzoeken nadere maatregelen te nemen. Ook kan zij eisen dat AMDK Vermogensbeheer een hoger eigen vermogen aanhoudt dan minimaal noodzakelijk. Deze toets door DNB wordt het Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) genoemd (een handleiding hiervoor is te vinden op www.dnb.nl)

Met het eenmalig in kaart brengen van risico’s en het eenmalig door DNB laten toetsen van onze maatregelen zijn we er natuurlijk niet. De omgeving waarin AMDK Vermogensbeheer opereert, verandert. Dat betekent dat ook risico’s kunnen veranderen en dat vereiste maatregelen moeten worden bijgesteld. ICAAP en SREP zullen door AMDK Vermogensbeheer en DNB regelmatig worden herhaald en getoetst aan de eisen die de tijd dan stelt.
Pijler 3: transparantie

Deze pijler van Basel sluit perfect aan op hetgeen dat AMDK wil zijn, namelijk een transparante onderneming.

Voor ons is een transparante onderneming een onderneming waarbij klanten weten wat ze mogen verwachten en waarvoor ze betalen. Vertellen wat wij doen, hoe wij het doen en waarom we het zo doen, is een onderdeel van onze natuur. Als wij dat aan klanten vertellen, kunnen we het ook aan elke belanghebbende vertellen. We kunnen en willen het zelfs vertellen aan elke belangstellende.

Pijler 3 van Basel eist dat laatste. Elke belangstellende, die immers ooit een belanghebbende (klant) kan worden, moet zich van tevoren kunnen vergewissen hoe wij AMDK Vermogensbeheer tot een veilige onderneming voor uw beleggingen maken. Mede daarom hebben wij dit op onze website gezet.

Naar: Gedragstoezicht

Gedragstoezicht

Gedragstoezicht

De doelstelling van AFM is het bevorderen van zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten. AFM ziet ook toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. (Voor meer informatie over AFM zie: www.afm.nl).

Om aan deze doelstellingen invulling te geven houdt AFM toezicht op ondernemingen die actief zijn op het gebied van sparen, lenen, beleggen, pensioenen en verzekeren. Dit betekent onder meer dat pas nadat AFM toestemming heeft verstrekt een onderneming actief kan zijn op een of meerdere van deze gebieden. De toestemming wordt verstrekt wanneer AFM van mening is dat een onderneming bij de start voldoet en later ook kan blijven voldoen aan de eisen die in de Wet op het financieel toezicht (Wft; de tekst van de wet en van alle bijbehorende besluiten is onder meer te vinden op www.st-ab.nl)zijn vastgelegd.

Wanneer een onderneming toestemming heeft gekregen, wordt zij opgenomen in registers die AFM bijhoudt. In deze registers is na te gaan voor welke activiteiten de onderneming de toestemming heeft gekregen.

AMDK Vermogensbeheer staat bij AFM vermeld in het register Beleggingsondernemingen. Wij hebben op 8 mei 2008 onze vergunning verkregen voor onze activiteiten.

Het toezicht van AFM heeft vooral betrekking op de wijze waarop een onderneming waarborgt dat zij beschikt en blijft beschikken over voldoende:

Deskundigheid;
Betrouwbaarheid.

Deskundig

AMDK Vermogensbeheer waarborgt haar deskundigheid door permanente educatie van haar medewerkers. Door lidmaatschap van medewerkers van de vereniging VBA Beleggingsprofessionals (VBA) is het mogelijk deel te nemen aan diverse seminars en cursussen. Medewerkers die geregistreerd zijn bij het FFP (www.ffp.nl), dienen hun registratie te handhaven door deel te nemen aan PE(permanente educatie)-cursussen van FFP. AMDK moedigt de lidmaatschappen van haar medewerkers van beroepsgerichte verenigingen bij haar medewerkers aan, omdat dit een goede manier is om in het vakgebied bij te blijven.

Naast vakinhoudelijke kennis moet de deskundigheid op het gebied van regelgeving worden gewaarborgd. Dit doet AMDK Vermogensbeheer onder meer doordat het zich heeft aangesloten bij de Vereniging voor Vermogensbeheerders en Commissionairs. Via deze vereniging worden wij op de hoogte gesteld van veranderingen in regelgeving en de consequenties die dit kan hebben voor onze bedrijfsvoering. Ook de samenwerking met Theodoor Gilissen is voor ons een manier om kennis over regelgeving actueel te houden. Tot slot is AMDK Vermogensbeheer deelnemer geworden van DSI . Dit deelnemerschap verplicht AMDK Vermogensbeheer onder meer er voor te zorgen dat minstens de helft van haar werknemers, die actief zijn bij de uitvoering van adviezen en vermogensbeheeropdrachten, geregistreerd is bij DSI. Deze geregistreerde werknemers moeten – om hun registratie te handhaven – regelmatig een toets doen waaruit blijkt dat ze ruim voldoende op de hoogte zijn van de actuele regelgeving.
Betrouwbaar

De betrouwbaarheid van de directie van AMDK Vermogensbeheer is door AFM via een uitgebreid antecedenten- en referentenonderzoek verricht. Daarnaast heeft DSI voordat het werknemers van AMDK Vermogensbeheer heeft toegelaten tot haar registers, een zogenoemde Pre-Employment-Screening verricht. Deze screening bestaat voor een belangrijk deel uit het aanvragen van een verklaring van goed gedrag van het Ministerie van Justitie en een referentenonderzoek.

AMDK Vermogensbeheer is zich bewust dat het waarborgen van betrouwbaarheid niet eindigt bij deze formele toetsen. Betrouwbaarheid moet verdiend worden door dagelijks te doen wat is afgesproken met klanten, waarbij binnen de mandaten van de klanten wordt geopereerd. Dit betekent ook dat als eventuele klachten niet goed behandeld worden, klanten de mogelijkheid moeten hebben om naar het klachteninstituut voor de financiële dienstverleners, KiFiD te gaan. Mede om deze reden is AMDK Vermogensbeheer lid van KiFiD.